Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h
1Cống BùiHs--
2Cống Thái PhúcHs05:43156
3Cống Diêm ĐiềnHs05:4363

Bảng số liệu độ mặn (đơn vị ‰)

TT Công trình Chỉ tiêu Lần đo cuối      
TG GT 21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h9hMAXMIN
1Cống BùiĐộ mặn-:-
2Cống Thái PhúcĐộ mặn21:190-------------00
3Cống Diêm ĐIềnĐộ mặn21:200.310.320.360.50.670.770.951.131.271.350.890.50.470.961.380.16
Ghi chú:
Nước ngọt <0.5 ‰
Nước lợ 0.5 – 30 ‰
Nước mặn 30 – 50 ‰
Nước muối >50 ‰