Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      22/09/2020
TG GT 2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h
1Cống BùiHs--
2Cống Thái PhúcHs05:43156
3Cống Diêm ĐiềnHs05:4363

Bảng số liệu độ mặn (đơn vị ‰)

TT Công trình Chỉ tiêu Lần đo cuối       22/09/2020
TG GT 2h1h0hMAXMIN23h22h21h20h19h18h17h16h15h14hMAXMIN
1Cống BùiĐộ mặn-:-
2Cống Thái PhúcĐộ mặn02:520---00----------00
3Cống Diêm ĐIềnĐộ mặn-:-
Ghi chú:
Nước ngọt <0.5 ‰
Nước lợ 0.5 – 30 ‰
Nước mặn 30 – 50 ‰
Nước muối >50 ‰