Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      23/08/2019
TG GT 4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h
1Cống BùiHs--
2Cống Thái PhúcHs04:066868543633313137455765727376
3Cống Diêm ĐiềnHs04:065151423-4-13-13-13-21018303457

Bảng số liệu độ mặn (đơn vị ‰)

TT Công trình Chỉ tiêu Lần đo cuối       23/08/2019
TG GT 4h3h2h1h0hMAXMIN23h22h21h20h19h18h17h16hMAXMIN
1Cống BùiĐộ mặn-:-
2Cống Thái PhúcĐộ mặn04:050-----00--------00
3Cống Diêm ĐIềnĐộ mặn04:050.110.110.110.110.110.110.110.110.110.120.120.120.120.130.150.120.180.11
Ghi chú:
Nước ngọt <0.5 ‰
Nước lợ 0.5 – 30 ‰
Nước mặn 30 – 50 ‰
Nước muối >50 ‰